Lietuvos fotografijos metraštis

Išleistas 2021 m. Lietuvos fotografijos metraštis, kurį sudarė Tomas Pabedinskas.  Fotografijos metraščio tema – marginalumas. Leidinyje publikuojami fotografų darbai rodo ir kelia klausimus apie tai, kas asmeniniame, visuomenės gyvenime, žiniasklaidoje, vizualiojoje šiandienos kultūroje ar politikoje nesulaukia dėmesio arba yra reprezentuojama problemiškais būdais. Fotografai parodo socialinę atskirtį, priverstinį institucinį asmens laisvės apribojimą ir savanorišką įsitraukimą į subkultūrines grupes, išsiskiriančias iš visuomenės. Metraštyje pristatomi autoriai atkreipia dėmesį ir į geografines periferijas: istorinių ir ekonominių aplinkybių nulemtą atskirų vietovių, rajonų ar net viso miesto marginalizaciją. Metraštyje taip pat pristatomi kūriniai, kurie atskleidžia pačios fotografijos marginalias formas ir panaudojimus už fotografijos meno ribų.


Lithuanian Photography Annual’s issue of the year 2021 edited by Tomas Pabedinskas has been published. The theme of the photography annual is marginality. The works of the photographers featured in this publication demonstrate and question subjects that are either ignored or represented problematically in contemporary life, whether private or public, and in our media, visual culture, and politics. They depict social exclusion, forced institutional restrictions on personal freedom, and voluntary involvement in subcultures that consciously set themselves apart from mainstream society. The artists featured in the annual also pay attention to geographical peripheries: the marginalisation of individual areas, districts or even whole cities due to historical and economic circumstances. Marginality also appears in this annual under the guise of niche photographic techniques, and the uses of the medium beyond the artistic sphere.

 Leave a Reply